top of page

I varje människa & relation

finns en obegränsad utvecklingspotential!

Livshälsa erbjuder flera utvecklings- och terapimetoder.
Allt som oftast blir det en kombination av flera. Vi tycker att det är avgörande att se dig som individ
och möta de behov som du har.  Gör en förfrågan för att få din personliga plan tillgodosedd!
brud och brudgum

KBT
individuellt

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-psykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med fokus på beteendeförändringar både kognitiv, känslomässigt som rent konkreta förändringar, s.k.overta och koverta beteendeförändringar.

Hur går det till?
Vi börjar med en första inledande session för kartläggning av problematik och där klienten får känna om hen känner sig sedd och förstådd.

 

Därefter lägger vi till att börja med upp en plan om fem tillfällen á 2  tim då vi möts och jobbar målmedvetet med det fokus som är aktuellt

 

KBT är evidensbaserat och den terapiformen som är mest forskad på   idag den snabbast växande i världen och tillämpas, förutom i individterapi, även som grupp-, familje- och parterapi.

 

Problemområden som kan behandlas;
-utmattningssyndrom
-ångest

-depression
-tvångssyndrom OCD
-missbruk

- social fobi


-konflikter hemma & på jobb
-relationsproblematik
-tillagsbeteende
-aggresivitet
-fobier
-traumabearbetning
-sorgebearbetning

KBt PAR

ibland glömmer vi bort närheten till varandra och istället stänger av för att skydda oss från närhet och sårbarhet. Ett vidmakthållandemönster som långsamt leder till att relationen dör.

"En eld behöver trä för att leva.

I en relation behöver vi hela tiden

slänga in ett vedträ

annars blir det kallt"

I parterapin arbetar vi bland annat med:

Affektfobi

Kommunikationsstilar

Upplösa mönster och förändra beteende

Syfte och värderingar

Relationsbokslut

Vision och mål

Konflikthantering

intimitet och närhet

Att teama

Flicka på Aquarium

föräldra
körkort

Vi planerar otroligt mycket när vi ska köpa hus, båt och bil. Men aldrig när vi skaffar barn. Det händer bara,  ofta med stor glädje men

ofta utan kunskap om det viktigaste vi kan skapa i livet. 

Ett barn liv skapas under de 2 första åren. De som blir "rätt" då enligt omfattande forskning om anknytning påverkar barnet för livet. Ofta ber man inta om hjälp pga skuld och skam, utan gör istället slut enligt statistiken.

 

Det finns omfattande forskning kring barns fysiska utveckling men i dag även om den kognitiva och emotionella utvecklingen. Något som man som förälder bör ha kunskap om innan man skaffar barn.

 

Inte sällan skriker vi på barn i pre-operationella konkret operationells stadium alltså barn mellan 6-11för att det ska plocka upp saker och gå och lägga sig osv. utan aning om att de inte kan tänka abstrakt.

 

Barnen är vår framtid - precis som vi var... 

tonårs
förälder

 Att leva som tonårsförälder är inte allt helt lätt och ofta förknippat med oro och separationskänslor. När man tro att allt jobb som småbarnsförälder är klart  så börjar nästa fas i föräldraskapet. 

 

 I dag finns ny forskning om tonårshjärnan som gör det lättare att förstå vad som händer i tonåring men även i den unga vuxna.

Istället för att ta tonåringens beteende personligt hjälps vi åt att arbeta fram färdigheter och förståelse för hur viktig du är som vuxen i tonåringens värld och framtid.

 

 

"en tonåring är som en fullt utrustad Firrari utan förare" 

Eye Close Up

Emotional
Memory

Clearing

Experience your emotions – unleash your potential - EMC

EMC Metoden är en unik känslohanteringsmetod som bidrar till ökat inre lugn och känslan av. stillhet. Det är en egen behandlingsform rörande känslohanterings-färdigheter som Minanda Fritz utvecklat och arbetat kliniskt med sen i mitten på 90- talet. 

Utmärkande är att processar känslor djupare. Många vittnar om att den djupa ångesten som de haft i hela livet är borta efter EMC behandling med affectclearing. EMC är en exponeringsbehandling med fokus på härbärigerade händelser som inhiberats. Gråten ses som en spänningsupplösande funktion i stället för att stänga av den pga stolthet och skam. Alla kroppssensationer får utrymme. 

 

EMCTM - behandlingsformen passar utmärkt för personer med högt undvikande av kroppssensationer och känslor såsom vid HSP.  EMC ger effektiv känslohantering och frigör livsenergin. Men ökar även känslohanteringsfärdigheter, relationshanteringsfärdigheter och medveten närvaro. EMC är mkt effektivt vid smärthantering.
 

Vid efterforskningar kan man säga att EMC metoden fyller ett hål inom dagens terapeutiska känslohanterings-metoder. EMC innehåller inslag av KBT, DBT, regressionsterapi, trauma bearbetning och anknytnings-teori. EMCTM syftar bl. a. till att identifiera och upplösa känslor, tankar och förändra beteenden som hindrar en person från att må bra och leva livet till fullo. Arbetet bidrar även till att synliggöra undvikande, scheman eller mönster som bidrar till smärta och dysfunktionalitet. Så att ökad självinsikt, livskraft, självförtroende, självtillit och ökad nävaro skapas. En EMC terapeut har god anknytning, arbetar strukturerat och har förmågan att se igenom det som sägs och god intuition! Läs mera om ut bildning till EMC terapeut.

 

EMCTM fungerar både vid krisupplevelser där känslor av förtvivlan och maktlöshet kan finnas samt vid s.k. "tomgångslägen" där känslor av meningslöshet, nedstämdhet och förvirring ofta upplevs. Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Resultatet är förståelse och frigörande av energi och känslan av en enorm frihet.

"kroppen är den bok själen skriver"

"När du har tillgång till kroppen och känner den känner du din omgivning. Du kan läsa omgivningen genom kroppen. Det kallas psykokinesisk intelligens som är ett av våra sinnen inom yogatraditionen. EMC passar bra när man har stängt av kroppen och manifesterar samma beteendemönster och situationer om och om igen" -Minanda Fritz grundare av EMC

Problem som kan hanteras med EMC terapi;
-PTSD (post traumatiskt stress syndrom)

- "tysta trauman"
-stress

-ångest
-känslofobi
-smärta och värk
-trauman
-relationsproblematik

affekt

fokuserad
terapi

Affekt fokuserad terapi (AFT) har sin grund i psykodynamisk teori och är skapad för att behandla affektfobi. Rädsla för affekter (alla känslor) och stora svårigheter att uttrycka känslor och behov sammanfattas i ett syndrom kallat Alexytemi.

Hög grad av alexitymi kan ge sämre förmåga till kognitiv empati.

Svårigheter att identifiera egna emotioner ger också otrygga relationer anknytning

 

AFT terapin är evidensbaserad och fokuserad på att öka medvetenhet om affekter som vägledande i livet. det görs en kärn-konfliksanalys och man arbetar med mål.

AFT kombineras med EMCT och affektclearing

Portrait with Rainbow Colors
Young Confident Woman

Mer om
alexitymi

Alexitymi kopplat till hälsa och cannabis. Personer med hög grad av alexitymi har oftare humörsvängningar, relationsproblem och fysiska hälsoproblem. Att kunna identifiera, beskriva och reglera
sina egna känslor är viktigt för hälsan – oförmåga anses vara ett personlighetsdrag och kallas alexitymi. Förekomsten av
självskattad alexitymi varierar mellan 5 och 17 procent hos den friska normalbefolkningen medan exempelvis förekomst
av alexitymi är 37 procent hos patienter med irritabelt tarmsyndrom. Patienter med anorexia nervosa och depression har oftare alexitymi än andra personer.
Personer med hög grad av alexitymi har oftare humörs-störningar, relationsproblem och fysiska hälsoproblem. Man har även funnit samband med diabetes, hjärtsjukdom,
högt blodtryck och vissa magtarmsjukdomar. I en nypublicerad studie gjord på 101 patienter med typ 2 diabetes fann
man att alexitymi nästan fördubblade risken för att utveckla diabetes. Kopplingen är logisk, om vi inte i tid uppmärksammar
och hanterar exempelvis stress kan det leda till en rad hälsoproblem. Personer med högre grad av alexitymi har
också sämre förmåga till inlevelse/ empati och till att intellektuellt förstå andra. Som en följd får man svårare med
relationer. Att ha starka sociala relationer är även det avgörande för ett hälsosamt liv. Hjärnforskning visar att de neuronala
processer som är inblandade i emotionell medvetenhet överlappar med nätverki hjärnan som uppmärksammar oss på
inre tillstånd som stress och utmattning.
Information tycks inte överföras lika bra mellan hjärnhalvorna hos personer med alexitymi. Deras främre insula är inte lika
väl utvecklad och det är den struktur som kontrollerar kroppens homeostas. Det finns metoder avsedda att öka den känslo- mässiga medvetenheten. Att fokusera på icke fungerande relationer har visat sig ha en bra effekt, likaså kroppsligt fokuserade tekniker som att spänna och slappna av i kroppens alla muskler. Man lär även ut skillnaden mellan tankar och känslor, en slags grundläggande emotionell utbildning.

Cannabis kopplat till alexitymi I en studie från 2013 visade en internationell forskargrupp att personer som använder
cannabis ofta ligger högre på skalan av alexitymi. Man undersökte frontallobernas funktion, känsligheten för straff
och belöning, impulsivitet samt graden av alexitymi hos 138 unga cannabisanvändare.De delades in i en lågrisk och en högrisk grupp beroende på hur mycket de använde drogen.
I högriskgruppen fanns en tydlig koppling till förekomst av alexitymi tillsammans med olika tecken på frontallobs- dysfunktion  och impulsivitet. Effekterna av cannabis var fler än vid alkoholmissbruk.Forskarna betonar att detta inte bara reflekterar medfödda personlighetsdrag som ger större sannolikhet att fastna i missbruk generellt, utan att det handlar om direkta effekter av cannabis-missbruk.

Texten är skriven av Marie Ryd med källangivelse: 

Källor
- Sonnby-Borgström M. Läkartidningen 22:2010. Lyvers et al. Journal of Psychoactive Drugs, 45 (5), 394–403, 2013.
- Lauri Nummenmaa et al. PNAS Vol. 111, No. 2;
Januari, 2014.

bottom of page