I varje människa & relation

finns en obegränsad utvecklingspotential!

Livshälsa erbjuder flera utvecklings- och terapimetoder.
Allt som oftast blir det en kombination av flera. Vi tycker att det är avgörande att se dig som individ
och möta de behov som du har.  Gör en förfrågan för att få din personliga plan tillgodosedd!
brud och brudgum

KBT
individuellt

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-psykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med fokus på beteendeförändringar både kognitiv, känslomässigt som rent konkreta förändringar, s.k.overta och koverta beteendeförändringar.

Hur går det till?
Vi börjar med en första inledande session för kartläggning av problematik och där klienten får känna om hen känner sig sedd och förstådd.

 

Därefter lägger vi till att börja med upp en plan om fem tillfällen á 2  tim då vi möts och jobbar målmedvetet med det fokus som är aktuellt

 

KBT är evidensbaserat och den terapiformen som är mest forskad på   idag den snabbast växande i världen och tillämpas, förutom i individterapi, även som grupp-, familje- och parterapi.

 

Problemområden som kan behandlas;
-utmattningssyndrom
-ångest

-depression
-tvångssyndrom OCD
-missbruk

- social fobi


-konflikter hemma & på jobb
-relationsproblematik
-tillagsbeteende
-aggresivitet
-fobier
-traumabearbetning
-sorgebearbetning

KBt PAR

ibland glömmer vi bort närheten till varandra och istället stänger av för att skydda oss från närhet och sårbarhet. Ett vidmakthållandemönster som långsamt leder till att relationen dör.

"En eld behöver trä för att leva.

I en relation behöver vi hela tiden

slänga in ett vedträ

annars blir det kallt"

I parterapin arbetar vi bland annat med:

Affektfobi

Kommunikationsstilar

Upplösa mönster och förändra beteende

Syfte och värderingar

Relationsbokslut

Vision och mål

Konflikthantering

intimitet och närhet

Att teama

Flicka på Aquarium

föräldra
körkort

Vi planerar otroligt mycket när vi ska köpa hus, båt och bil. Men aldrig när vi skaffar barn. Det händer bara,  ofta med stor glädje men

ofta utan kunskap om det viktigaste vi kan skapa i livet. 

Ett barn liv skapas under de 2 första åren. De som blir "rätt" då enligt omfattande forskning om anknytning påverkar barnet för livet. Ofta ber man inta om hjälp pga skuld och skam, utan gör istället slut enligt statistiken.

 

Det finns omfattande forskning kring barns fysiska utveckling men i dag även om den kognitiva och emotionella utvecklingen. Något som man som förälder bör ha kunskap om innan man skaffar barn.

 

Inte sällan skriker vi på barn i pre-operationella konkret operationells stadium alltså barn mellan 6-11för att det ska plocka upp saker och gå och lägga sig osv. utan aning om att de inte kan tänka abstrakt.

 

Barnen är vår framtid - precis som vi var... 

tonårs
förälder

 Att leva som tonårsförälder är inte allt helt lätt och ofta förknippat med oro och separationskänslor. När man tro att allt jobb som småbarnsförälder är klart  så börjar nästa fas i föräldraskapet. 

 

 I dag finns ny forskning om tonårshjärnan som gör det lättare att förstå vad som händer i tonåring men även i den unga vuxna.

Istället för att ta tonåringens beteende personligt hjälps vi åt att arbeta fram färdigheter och förståelse för hur viktig du är som vuxen i tonåringens värld och framtid.

 

 

"en tonåring är som en fullt utrustad Firrari utan förare" 

Eye Close Up

Emotional
Memory

Clearing

Experience your emotions – unleash your potential - EMC

EMC Metoden är en unik känslohanteringsmetod som bidrar till ökat inre lugn och känslan av. stillhet. Det är en egen behandlingsform rörande känslohanterings-färdigheter som Minanda Fritz utvecklat och arbetat kliniskt med sen i mitten på 90- talet. 

Utmärkande är att processar känslor djupare. Många vittnar om att den djupa ångesten som de haft i hela livet är borta efter EMC behandling med affectclearing. EMC är en exponeringsbehandling med fokus på härbärigerade händelser som inhiberats. Gråten ses som en spänningsupplösande funktion i stället för att stänga av den pga stolthet och skam. Alla kroppssensationer får utrymme. 

 

EMCTM - behandlingsformen passar utmärkt för personer med högt undvikande av kroppssensationer och känslor såsom vid HSP.  EMC ger effektiv känslohantering och frigör livsenergin. Men ökar även känslohanteringsfärdigheter, relationshanteringsfärdigheter och medveten närvaro. EMC är mkt effektivt vid smärthantering.
 

Vid efterforskningar kan man säga att EMC metoden fyller ett hål inom dagens terapeutiska känslohanterings-metoder. EMC innehåller inslag av KBT, DBT, regressionsterapi, trauma bearbetning och anknytnings-teori. EMCTM syftar bl. a. till att identifiera och upplösa känslor, tankar och förändra beteenden som hindrar en person från att må bra och leva livet till fullo. Arbetet bidrar även till att synliggöra undvikande, scheman eller mönster som bidrar till smärta och dysfunktionalitet. Så att ökad självinsikt, livskraft, självförtroende, självtillit och ökad nävaro skapas. En EMC terapeut har god anknytning, arbetar strukturerat och har förmågan att se igenom det som sägs och god intuition! Läs mera om ut bildning till EMC terapeut.

 

EMCTM fungerar både vid krisupplevelser där känslor av förtvivlan och maktlöshet kan finnas samt vid s.k. "tomgångslägen" där känslor av meningslöshet, nedstämdhet och förvirring ofta upplevs. Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Resultatet är förståelse och frigörande av energi och känslan av en enorm frihet.

"kroppen är den bok själen skriver"

"När du har tillgång till kroppen och känner den känner du din omgivning. Du kan läsa omgivningen genom kroppen. Det kallas psykokinesisk intelligens som är ett av våra sinnen inom yogatraditionen. EMC passar bra när man har stängt av kroppen och manifesterar samma beteendemönster och situationer om och om igen" -Minanda Fritz grundare av EMC

Problem som kan hanteras med EMC terapi;
-PTSD (post traumatiskt stress syndrom)

- "tysta trauman"
-stress

-ångest
-känslofobi
-smärta och värk
-trauman
-relationsproblematik

TERAPI 

EMC - Emotional memory Clearing

KBT - Kognitiv beteende terapi

AFT - Affektfokuserad terapi

MBT - Mentalisering baserad terapi

Näringsterapi

Biofeedback

Funktionsmedicinsk analys

Livshälsacoachning

Livshälsa Livsstilsklinik har funnits sedan 1993 vars affärskoncept går ut på att erbjuda livshälsa  utbildning, konsultationer & terapi som gör skillnad

 för individ och företag. Själen i behandlingarna som utförs är att stödja individen att frigöra sin livsenergi och utveckla sin potential.

 

© Innehållet på denna webbplats tillhör Livshälsa AB och är upphovsrättsskyddad där inget får kopieras eller användas utan skriftlig tillåtelse. 

© LivsHälsa - medvetandeutveckling AB