top of page

Integritetspolicy LivsHälsa AB

Introduktion

För oss på AB LivsHälsa medvetandeutveckling org.nr. 556511–4112 (nedan LivsHälsa) är integritet och dataskydd viktigt. I denna integritetspolicy informeras du om hur vi hanterar uppgifter om dig som vi hanterar i vår verksamhet med anledning av att du är kund hos oss eller använder våra hemsidor. 

Du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. ”Du” hänvisar till dig som kund av LivsHälsas produkter eller tjänster eller dig som användare av webbplatserna www.livshalsa.se, www.myspirit.se, www.myspirityoga.se, www.minanda.se. ”Oss” och ”vi” hänvisar till oss, LivsHälsa, som säljer produkter och tjänster samt driver nyss nämnda webbplatser.

Med denna policy vill vi på ett tydligt sätt informera dig om hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Därutöver vill vi informera dig om vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning. 

LivsHälsa utför all behandling av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, Dataskyddsförordningen. 

Om inte annat anges är det LivsHälsa som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring denna policy eller andra frågor relaterade till dataskydd.

 

1.   PERSONUPPGIFTER OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer och dylikt, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Med behandling avses varje handling som företas med en personuppgift. Det kan röra sig om allt från insamling och lagring, till ändring, användning eller radering.

Med personuppgiftsansvarig avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. I denna policy är den personuppgiftsansvarige LivsHälsa.

 

2.   ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

LivsHälsa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter inom ramen för LivsHälsas verksamhet. 

I de fall vi undantagsvis är tvungna att lämna dina personuppgifter till en tredje part som inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med LivsHälsas instruktioner, är den tredje parten självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen. Det gäller till exempel vid utlämnande av dina personuppgifter till leverantörer som inte är våra personuppgiftsbiträden (t.ex. betalningslösningssystem) eller till myndigheter.

 

3.   INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifter som du själv lämnar

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss när du exempelvis använder våra tjänster och deltar i våra evenemang, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Uppgifter från andra källor

I undantagsfall kan vi komma att behandla identitetsuppgifter och kontaktuppgifter om dig som vi insamlar från offentliga databaser. Denna behandling sker för att vi ska kunna utöva vår rätt, t.ex. kunna kräva betalning för en utförd tjänst eller för att vi ska kunna kontakta dig så att du ska kunna få den behandling eller tjänst du har beställt från oss. 

 

4.   BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster.

I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för att:

•    Administrera och tillhandahålla våra tjänster

•    Uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter 

•    Hantera kommunikation med kunder och intressenter

•    Fullgöra förpliktelser till följd av lag eller myndighetsföreskrift

•    Marknadsföra oss

•    I det fall det föreligger en tvist kan vi behandla dina personuppgifter för att tillvarata våra rättigheter

Vi gör e-post-utskick om våra produkter och tjänster såsom kurser och utbildningar. Vi använder marknadsföringslösningen Get A Newsletter som följer ditt engagemang i våra sändningar (öppningsstatistik, vidarebefordrade mail, nedladdningar, klick etc.) Du har alltid möjlighet att sluta ta del av våra utskick genom att klicka på ”Avsluta prenumerationen”.

LivHälsa varken säljer eller upplåter nyttjanderätter av dina personuppgifter till tredje parter.

Om du redan är kund hos oss kommer vi att använda dina redan lämnade personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som kund. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hjälpa till i det avseende som du har kontaktat oss. 

LivsHälsa använder i sina verksamheter programmet TerapiJournal som tillhandahåller ett verktyg för personregister. Personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, faktureringsuppgifter och journalanteckningar lagras i verktyget TerapiJournal. TerapiJournal är en lokal applikation där den enda tillgången till personuppgifterna är via den enskilda datorn. Ingen data skickas i öppna eller slutna nät, och inga personuppgifter lagras i några molntjänster. LivsHälsa är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna vi för in i systemet. Vi hänvisar till TerapiJournals egen integritetspolicy för information och uppdateringar om TerapiJournals egen datalagring. 

 

5.   LAGLIG GRUND FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER

För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

•    Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås

•    Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, såsom vår bokföringsskyldighet

•    Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, såsom LivsHälsas intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster samt hantera inkommande mail och andra förfrågningar via sociala medier

•    Då du har lämnat samtycke till behandlingen, såsom när behandlingen sker för ett särskilt ändamål som vi har kommit överens om och någon annan laglig grund för behandlingen inte finns t.ex. när du lämnar våra terapeuter och hälsospecialister uppgifter om ditt hälsotillstånd

 

6.   SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som omfattar uppgifter om hälsa utgör en särskild kategori av personuppgifter enligt artikel 9.1 Dataskyddsförordningen.

Som hälsocoach är det ett naturligt inslag i vår verksamhet att behandla personuppgifter om dig som rör ditt hälsotillstånd. Uppgifter om din hälsa är sådana särskilda kategorier av personuppgifter som definieras i Dataskyddsförordningen artikel 9. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 9.2 a) när du uttryckligen har lämnat ditt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.

Som en del av vår verksamhet erbjuder vi även förebyggande och rehabiliterande träning med utbildade terapeuter och hälsospecialister. För att nyttomaximera terapin kan det vara bra för terapeuten att ta del av ditt sjukdoms- eller hälsotillstånd. I tillämpliga fall kan vi låta terapeuten/hälsospecialister få tillgång till relevanta uppgifter angående ditt sjukdoms- och/eller hälsotillstånd, förutsatt att du samtycker till denna behandling.

 

7.   VILKA KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi använder oss av e-handelsplattformerna Hemsida 24 och NopCommerce. De betalningsverktyg vi använder i webshopen är VISA/Mastercard. I samband med föreläsningar och mässor kan vi ibland även använda betalningsverktygen iZettle och Swish. Dessa företag ger oss tillgång till en e-handelslösning som gör att vi kan sälja och leverera våra produkter och tjänster till dig. Din information kan lagras av VISA/Mastercard/iZettle/Swish och de lagrar din data på säkra servrar bakom brandväggar. Dessa företag är självständigt personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen som sker hos dem. Vill du veta mer om dessa företags personuppgiftshantering, få du kontakta respektive företag. 

Vi använder även Facebook och Instagram som kommunikationsvägar. Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kommunikationsvägar för de ändamål och syften som redogjorts för ovan. Vi delar dock inte dina personuppgifter aktivt på någon av våra sociala plattformar. Vill du veta mer om hur Facebook och Instagram behandlar dina personuppgifter, får du kontakta respektive företag. 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners om du samtycker till detta.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och utöva LivsHälsa rättsliga intressen.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när så krävs till följd av lag eller myndighetsföreskrift.

 

8.   PLATS FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas av oss inom EU/EES. Våra tjänsteleverantörer kan dock i vissa fall lagra dina personuppgifter på servrar i tredje land.

Vi använder olika leverantörer för att vi ska kunna leverera och ta betalt för de tjänster och produkter du som kund beställer. Vissa tjänster som betalningslösningar har sin egen integritetspolicy som gäller för sina tjänster. Vi rekommenderar att du läser deras integritetspolicy så att du är medveten hur och var de hanterar din information. Var medveten om att några av våra leverantörer kan lagra dina personuppgifter på servrar i länder utanför EU eller EES. Så om du bestämmer dig för att slutföra ditt köp genom att använda någon av våra betaltjänstleverantörer, kommer insamlingen av din information att följa de lagar och regler som är specifika för de länder de agerar i. När du lämnar vår webbplats och istället besöker en leverantörs webbplats, omfattas du inte längre av vår integritetspolicy.

När du klickar på länkar på vår hemsida kan du komma att besöka andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för integritetspolicyn som gäller för andra webbplatser och du uppmanas att läsa deras egen integritetspolicys.

 

9.   HUR LÄNGE PERSONUPPGIFTERNA SPARAS

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Detta innebär att vi sparar personuppgifter så länge som det krävs för att exempelvis fullgöra ett avtal med kund, uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen och annan tvingande lagstiftning. 

Personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. 

Personuppgifter som samlats in för marknadsföringsändamål raderas senast ett (1) år efter insamlingstillfället.

 

10. SÄKERHET

De personuppgifter som du lämnar vid registrering kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att din kundrelation med oss och/eller den hälsospecialist som du bokar tid hos ska fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande behandling och information runt detta. Uppgifterna kan komma att användas för påminnelser och marknadsföringsändamål.

För att skydda din personliga information, använder vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att vi inte delar, använder felaktigt, ger tillgång till, avslöjar, ändrar eller förstör din personliga information.

Vi skyddar våra datorer och andra enheter från obehörig åtkomst genom olika åtgärder såsom lösenordsskydd, krypteringslösningar och brandväggar.

Våra webbplatser har ett svenskt webbhotell med höga krav på säkerhet och vi har även Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet på Forhumanhealth. HTTPS-anslutningar används för ökad säkerhet inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt för att skydda användarens integritet. Med HTTPS skall förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren skall kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara.

 

 

11. DINA RÄTTIGHETER

Rättelse och tillgång till dina uppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Om vi behandlar dina personuppgifter på den lagliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning d.v.s. där vi har angett att vi har ett berättigat intresse för behandlingen. 

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsa behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår. 

Dataportabilitet

Om du själv vill kunna lagra och använda de personuppgifter vi behandlar om dig eller om du vill att dessa personuppgifter flyttas till någon annan personuppgiftsansvarig, har du rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rättighet till överflyttning gäller bara personuppgifter du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycker eller med anledning av vårt avtal. 

Rätt att lämna klagomål

Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss på minanda@livshalsa.se

Du har också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

 

12.   KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

AB LivsHälsa medvetandeutveckling

Banergatan 9, 114 56 STOCKHOLM

minanda@livshalsa.se

Tel: 070-4678277

 

13. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi uppdaterar denna integritetspolicy för att spegla eventuella förändringar i vår verksamhet och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om vi skulle göra väsentliga ändringar kommer vi att informera dig som kund om dessa förändringar i god tid. Du hittar alltid den senaste versionen på våra webbsidor. 

bottom of page