I varje människa finns en

obegränsad utvecklingspotential!

Livshälsa erbjuder flera alternativa utvecklings- och terapimetoder.
Allt som oftast blir det en kombination av flera. Vi tycker att det är avgörande att se dig som individ
och möta de behov som du har.  Gör en förfrågan för att få din personliga plan tillgodosedd!
KBT - individuellt och par

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-psykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med fokus på beteendeförändringar både kognitiv, känslomässigt som rent konkreta förändringar, s.k.overta och koverta beteendeförändringar.

Hur går det till?
Vi börjar med en första inledande session för kartläggning av problematik och där klienten får känna om hen känner sig sedd och förstådd.

 

Därefter lägger vi till att börja med upp en plan om fem tillfällen á 2  tim då vi möts och jobbar målmedvetet med det fokus som är aktuellt

 

KBT är evidensbaserat och den terapiformen som är mest forskad på   idag den snabbast växande i världen och tillämpas, förutom i individterapi, även som grupp-, familje- och parterapi.

 

Problemområden som kan behandlas;
-utmattningssyndrom
-ångest

-depression
-tvångssyndrom OCD
-missbruk

- social fobi


-konflikter hemma & på jobb
-relationsproblematik
-tillagsbeteende
-aggresivitet
-fobier
-traumabearbetning
-sorgebearbetning

 

Emotional Memory Clearing - EMCTM

EMC Metoden är en unik känslohanteringsmetod som bidrar till ökat inre lugn och känslan av. stillhet. 

 Det är en egen behandlingsform rörande känslohanterings-färdigheter som Minanda Fritz utvecklat och arbetat kliniskt med sen i mitten på 90- talet.

 

EMCTM - behandlingsformen passar utmärkt för personer med högt undvikande av kroppssensationer och känslor såsom vid HSP.  EMC ger effektiv känslohantering och frigör livsenergin. Men ökar även känslohanteringsfärdigheter, relationshanteringsfärdigheter och medveten närvaro. EMC är mkt effektivt vid smärthantering.
 

Vid efterforskningar kan man säga att EMC metoden fyller ett hål inom dagens terapeutiska känslohanterings-metoder. EMC innehåller inslag av KBT, DBT, regressionsterapi, trauma bearbetning och anknytnings-teori. EMCTM syftar bl. a. till att identifiera och upplösa känslor, tankar och förändra beteenden som hindrar en person från att må bra och leva livet till fullo. Arbetet bidrar även till att synliggöra undvikande, scheman eller mönster som bidrar till smärta och dysfunktionalitet. Så att ökad självinsikt, livskraft, självförtroende, självtillit och ökad nävaro skapas. En EMC terapeut har god anknytning, arbetar strukturerat och har förmågan att se igenom det som sägs och god intuition! Läs mera om ut bildning till EMC terapeut.

 

EMCTM fungerar både vid krisupplevelser där känslor av förtvivlan och maktlöshet kan finnas samt vid s.k. "tomgångslägen" där känslor av meningslöshet, nedstämdhet och förvirring ofta upplevs. Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Resultatet är förståelse och frigörande av energi och känslan av en enorm frihet.

"kroppen är den bok själen skriver"

"När du har tillgång till kroppen och känner den känner du din omgivning. Du kan läsa omgivningen genom kroppen. Det kallas psykokinesisk intelligens som är ett av våra sinnen inom yogatraditionen. EMC passar bra när man har stängt av kroppen och manifesterar samma beteendemönster och situationer om och om igen" -Minanda Fritz grundare av EMC

Problem som kan hanteras med EMC terapi;
-PTSD (post traumatiskt stress syndrom)

- "tysta trauman"
-stress

-ångest
-känslofobi
-smärta och värk
-trauman
-relationsproblematik