top of page

 

Allmänna villkor 

 

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga som anmäler sig till utbildning i My Spirit Yoga eller Emotional Memory Clearing (EMC) eller Kurs som AB Livshälsa Medvetandeutveckling org.nr. 556511-4112, Banérgatan 9, 114 56 Stockholm, minanda@livshalsa.se, 070-4678277 tillhandahåller. 

 

Dessa allmänna villkor gäller inte för föreläsningar. 

 

I Avtalet regleras villkoren för deltagande samt i förekommande fall villkoren för erhållande av Diplom. 

 

1.   Definitioner

I detta Avtal ska nedanstående begrepp ha följande betydelse:  

”Anmälningsavgift” innebär avgift som debiteras i samband med anmälan till Kurs eller Utbildning. 

“Avtal” innebär dessa allmänna villkor jämte annan marknadsföringsinformation som det uttryckligen hänvisas till i dessa allmänna villkor. 

”Betalningsförbindelse” innebär en skyldighet för Kursdeltagare att efter anmälan till Kurs eller Utbildning att betala för samtliga terminer som Kursen eller Utbildningen omfattar. 

”Diplom” innebär det intyg som Kursdeltagare på My Spirit Yoga utbildningen ges enligt detta Avtal. 

”Hemsidan” innebär Utbildningsansvariges hemsida www.livshalsa.se

“Know-how” innebär kunskap, erfarenhet, upplägg, studiematerial, marknadsföring, teorier, metoder, designer, tekniker, mjukvara och annan information som relaterar till Utbildningen.  

”Konsument” innebär en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

”Kurs” är undervisning med färre undervisningstillfällen än en Utbildning. 

”Kursavgiften” innebär den totala kostnaden för Kurs eller Utbildning, exkluderat Anmälningsavgiften. 

”Kursdeltagare” eller ”Du” innebär en deltagare i utbildning eller kurs som den Utbildningsansvarige tillhandahåller. 

“Material” innebär studiematerial och allt annat material som används i eller på annat sätt relaterar till Utbildningen och/eller Kursen och tillhandahålls av den Utbildningsansvarige. Materialet får endast användas för deltagande i Kursen/Utbildningen.

“Utbildningen” innebär den utbildning i My Spirit Yoga eller Emotional Memory Clearing (EMC) som Kursdeltagare genomgår. 

”Utbildningsansvarig” är AB Livshälsa Medvetandeutveckling org.nr. 556511-4112, Banérgatan 9, 114 56 Stockholm, minanda@livshalsa.se, 070-4678277.

“Varumärken” innebär samtliga registrerade eller inarbetade varumärken som den Utbildningsansvarige innehar ensamrätten till eller licens att använda eller kan komma att användas eller registreras av den Utbildningsansvarige framledes.

 

Ovanstående begrepp ska ha samma betydelse oavsett om begreppet används i plural, singular, bestämd eller obestämd form. 

 

2. Allmänt 

I det fall Kursdeltagare vill att Utbildningen eller Kursen ska betalas av Kursdeltagarens enskilda firma eller bolag, gäller inte konsumenttjänstlagen (1985:716) eller lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För denna Kursdeltagare gäller inte heller de regler i detta Avtal som har utformats utifrån tvingande lagstiftning i nyss nämnda lagar. Istället gäller enbart tillämpliga regler i detta Avtal och i det fall något är oreglerat, får en analogi till köplagen (1990:931) ha utfyllande verkan. 

 

3. Anmälan 

Du kan anmäla dig till en Utbildning eller Kurs på flera sätt. Det kan ske genom mail till Utbildningsansvarig, via telefon, genom ifyllande av ansökningsformulär eller liknande. 

Anmälan är binande. Du kommer i samband med mottagandet av en bekräftelse att du antagits till Utbildningen eller Kursen att erhålla en Betalningsförbindelse som sammanfattningsvis förtydligar att du är skyldig att betala Anmälningsavgift och avgift för samtliga terminer som Kursen eller Utbildningen omfattar. Om du är Konsument börjar ångerfristen att löpa från dagen du har erhållit en bekräftelse på din anmälan. 

Bekräftelsen får du via e-post. Saknar du e-post skickas bekräftelsen per post. Du anses ha erhållit bekräftelsen två (2) vardagar efter upprättelsedatum av själva bekräftelsen. Vi skickar iväg bekräftelsen samma dag som den upprättas. 

Gör du en reservanmälan till en redan fullbokad Utbildning, är reservanmälan inte bindande utan du kan frånträda kostnadsfritt efter erbjudande om att ta reservplatsen. 

 

4. Antagningskriterier 

Antagningskriterierna för att få delta i Utbildningen står i ansökningsformuläret och/eller på Hemsidan. Personer kan nekas deltagande i Utbildningen trots att personen ifråga lever upp till antagningskriterierna om Utbildningen är fullbokad vid den tidpunkt anmälan kommer Utbildningsansvarig tillhanda. 

Utbildningsansvarig har rätt att stänga av en Kursdeltagare genom att häva avtalet om Kursdeltagaren väsentligen bryter mot avtalet genom att t.ex. agera olämpligt, uppträda stötande mot andra kursdeltagare, inte följa gällande lagar och regler eller inte betala hela eller delar av Kursavgiften. 

Vid hävning har Utbildningsansvarig rätt till skadestånd. Trots att avtalet upphör måste Kursdeltagaren betala hela Kursavgiften för den Kurs eller Utbildning som denne anmälde sig till i enlighet med gällande Betalningsförbindelse. Skulle uppkommen skada för den Utbildningsansvarige överstiga Kursavgiften, har den Utbildningsansvarige rätt att kräva ytterligare ersättning. 

 

5. Kallelse

Kallelse till Kurs eller Utbildning skickas vanligtvis ut via e-post eller brev senast två (2) veckor före kursstart. Vid sen anmälan till Kurs eller Utbildning kan kallelsen komma att skickas ut senare. 

Kallelsen innehåller bland annat en välkomstinbjudan till Kursen eller Utbildningen, en faktura för Anmälningsavgiften och uppgifter om startdatum med mera. 
 

6. Kursspecifik information 

Kurspecifik information som beskriver Utbildningens eller Kursen innehåll och moment går att läsa på Hemsidan. 

 

7. Inställd Kurs eller Utbildning 

Utbildningsansvarig kan ställa in eller skjuta upp Utbildningar och Kurser vid för lågt deltagarantal. 

Om Utbildningen eller Kursen blir inställd eller om den som anmält sig för Utbildningen eller Kursen inte blir antagen, återbetalas samtliga inbetalda avgifter utan avdrag. 

Vid inställd Utbildning eller Kurs på grund av för lågt deltagarantal kan Du istället välja att ha Kursavgiften innestående, men Kursavgiften ska då användas för anmälan till ny Kurs eller Utbildning inom ett (1) år. Vid ny anmälan till Kurs eller Utbildning ska Kursdeltagaren betala mellanskillnaden om avgiften är höjd. 

All återbetalning sker inom en månad. 

 

8. Konsumenters ångerrätt

För Kursdeltagare som är Konsumenter och som anmält sig till Kurs eller Utbildning via ett digitalt förfarande, via telefon eller annars på distans har rätt att ångra sin anmälan och frånträda Avtalet kostnadsfritt och utan att ange skäl för frånträdandet inom 14 dagar från det att Konsumenten har fått bekräftelse om antagning till Kursen eller Utbildningen (ångerfristen). 

Ångerrätt gäller inte för Kursdeltagare som är företag eller Kursdeltagare som är Konsumenter men som gör kursanmälan på plats i Utbildningsansvariges lokaler. För dessa Kursdeltagare gäller reglerna i detta Avtal om avbokning. 

Ångerrätten är lagstadgad och följer av regler i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. 

Konsumentens rätt att frånträda detta Avtal genom utövande av ångerrätten gäller under förutsättning att:

  1. Avtalet ingås inom ramen för ett av den Utbildningsansvarige organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans 

eller

  1. om Avtalet ingås då den Utbildningsansvarige och Konsumenten samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens fasta eller rörliga affärslokal eller efter det att Konsumenten lämnat ett anbud på en sådan plats

och

  1. Konsumenten informerar den Utbildningsansvarige om sitt beslut att frånträda Avtalet genom att till den Utbildningsansvarige lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från det att Konsumenten mottog en bekräftelse på anmälningen till Kursen eller Utbildningen. 

Konsumentens beslut att frånträda Avtalet ska lämnas genom ett entydigt meddelande i skrift som kan lämnas via mail eller post eller i enlighet med Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt.

Om Kursdeltagaren i egenskap av Konsument utövar sin ångerrätt enligt detta Avtal, ska den Utbildningsansvarige ersätta Kursdeltagaren alla betalningar som denne har mottagit från Kursdeltagaren inom ramen för fullgörandet av detta Avtal. 

Om ångerrätten utövas för en Kurs eller Utbildning som helt eller delvis har fullgjorts och där Konsumenten uttryckligen har samtyckt till att Utbildningen börjar utföras och har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när Utbildningen har påbörjats, har den Utbildningsansavrige rätt att behålla en proportionell andel av Kursavgiften som motsvarar genomförda delar av Kursen eller Utbildningen om Konsumenten utnyttjar ångerrätten innan Kursen eller Utbildningen är fullgjord. 

Ångerrätten gäller inte för fritidsaktiviteter såsom föreläsningar som ska äga rum på en specifik dag där Utbildningsansvarig skulle drabbas oproportionerligt hårt av ett utövande av ångerrätten.  

 

9.   Återtagande av anmälan efter ångerfristen 

Efter att ångerfristen löpt ut kan en Konsument som omfattas av ångerrätt inte längre utnyttja sin ångerrätt. För Konsument som då vill avboka Kurs eller Utbildning gäller istället reglerna i detta Avtal om avbokning. 

 

10.                   Avbokning

Anmälan är binande. Du kommer i samband med mottagandet av en bekräftelse att du antagits till Utbildningen eller Kursen att erhålla en Betalningsförbindelse som sammanfattningsvis förtydligar att du är skyldig att betala Anmälningsavgift och avgift för samtliga terminer som Kursen eller Utbildningen omfattar. 

Vid avbokning kan Du i undantagsfall, i enlighet med nedan angivna regler, beviljas dispens från att betala hela Kursavgiften. 

Vid avbokning minst 60 dagar före Kursstart/Utbildningsstart debiteras endast Anmälningsavgiften. 

Vid avbokning senast 59-30 dagar före Kursstart/Utbildningsstart debiteras Anmälningsavgiften och 20 % av Kursavgiften.

Vid avbokning mindre än 30 dagar före Kursstart/Utbildningsstart debiteras samtliga kostnaderna för Kursen/Utbildningen.

 

11.                   Särskilda villkor vid avbokning med varaktigt studiehinder

En Kursdeltagaren som avbokar sig från en Kurs/Utbildning som snart ska starta eller en pågående Kurs/Utbildning med anledning av varaktigt studiehinder har rätt att få en proportionelig del av Kursen/Utbildningen återbetald oavsett reglerna ovan gällande avbokning. 

Ett varaktigt studiehinder är egen sjukdom styrkt med läkarintyg där sjukdomen är av sådant slag att den typiskt sätt hindrar Kursdeltagaren att fullgöra Kursen/Utbildningen. Företag som är Kursdeltagare ska i första hand inte avboka kursen vid varaktigt studiehinder för den medarbetare som är anmäld till Kursen/Utbildningen. Företag ska i första hand försöka hitta en annan medarbetare på arbetsplatsen som kan delta och komma överens med Utbildningsansvarig om dennes medverkan. 

Vid avbokning innan Kursstart/Utbildningsstart vid giltigt varaktigt studiehinder debiteras endast Anmälningsavgiften. 

Vid avbokning av pågående Kurs/Utbildning vid giltigt studiehinder debiteras Anmälningsavgiften och en proportionerlig del av Kursavgiften i förhållande till de kurstillfällen som genomförts. 

Utbildningsansvarige förbehåller sig rätten att istället för att medge dispens från betalning av hela Kursavgiften vid avbokning med varaktigt studiehinder, skjuta upp tiden för Kursen/Utbildningen till ett senare tillfälle då det varaktiga studiehindret har upphört. 

 

12.                   Diplom

För några av Kurserna/Utbildningarna som den Utbildningsansvarige erbjuder har Kursdeltagare möjlighet att bli diplomerad. 

Det är endast Kursdeltagare som har fullföjt hela Kursen/Utbildningen som har möjlighet att erhålla Diplom. En ytterligare förutsättning för att erhålla Diplom är att Kursdeltagaren har erlagt full betalning för Kursen/Utbildningen i tid i enlighet med Utbildningsansvariges betalningsinstruktioner. 

Den Utbildningsansvarige har rätt att neka en Kursdeltagare med hög frånvaro rätten till diplom detsamma gäller Kursdeltagaren som bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet. 

För det fall Kursdeltagaren är ett företag utfärdas Diplomet endast till den eller de enskilda individer som har deltagit i Utbildningen. Detta innebär att endast en enskild individ som har slutfört Utbildningen kan erhålla ett Diplom. 

 

13.                   Betalning

Kursdeltagaren ska erlägga betalning i enlighet med Utbildningsansvariges instruktioner. 

Det går inte att kombinera olika rabatterbjudanden. 

Kostnader för mat och dryck ingår vanligtvis inte i Kursavgiften. 
 

14.                   Kvalitet och utförande 

Kursdeltagaren åtar sig att aktivt delta i Kursen/Utbildningen och att delta under samtliga undervisningstillfällen såvida inte Kursdeltagaren har ett giltigt skäl för att utebli från undervisningen, vilket har godtagits av den Utbildningsansvarige. 

Kursdeltagaren ska delta aktivt i Utbildningen och ta personligt ansvar för sin psykiska och fysiska hälsa samt underrätta den Utbildningsansvarige om eventuella skador eller sjukdomar som kan hindra Kursdeltagarens aktiva deltagande. Den Utbildningsansvarige ska ha diskretion att besluta om Kursdeltagaren har klarat Utbildningen och ska erhålla ett Diplom.

Ur integritetssynpunkt uppmanas Kursdeltagare att lämna information om hälsa muntligen. Den Utbildningsansvarige nås på telefonnummer: 070-467 82 77. 

 

15.                   Användning av Varumärken, Know-how och koncept

Den Utbildningsansvarige behåller rätten till alla Vaumärken och licenser för användande av Varumärken, icke registrerade varumärken, alla immateriella rättigheter, inklusive copyright, patent, sui generis databasrättigheter samt rätten till alla koncept och tekniker. 

Kursdeltagaren får inte använda den Utbildningsansvariges Varumärken och Know-how, vare sig som sitt företagsnamn eller på annat sätt. Kursdeltagaren får inte vid något tillfälle missbruka den Utbildningsansvariges Varumärken och Know-how exempelvis genom att använda ett företagsnamn eller anta, registrera eller använda något ord- eller bildmärke som liknar Varumärkena eller som på annat sätt kan ge upphov till risk för förväxling.

Kursdeltagaren får endast använda Materialet under Utbildningen i syfte att delta i Utbildningen. Kursdeltagaren har inte rätt att kopiera, distribuera eller på annat sätt mångfaldiga Materialet eller på annat sätt mångfaldiga eller utveckla Utbildningen. 

Den Utbildningsansvarige äger samtliga rättigheter till det koncept som denna skapat genom Kursen/Utbildningen och de Varumärken som hör därtill. Kursdeltagare får inte på något sätt göra intrång i detta koncept. 

 

16.                   Indirekta skador

Ingen av Parterna ska hållas ansvarig för indirekt skada och/eller därmed följande inkomstförslut som orsakas med anledning av detta Avtal eller deltagande i Kursen/Utbildningen om inte den indirekta skada eller inkomstförlusten har orsakats av grov vårdslöshet eller bedrägligt beteende hänförligt till den skadevållande Parten.

 

17.        Avtalets giltighetstid

Detta Avtal gäller under hela Kursen/Utbildningstiden. Start- och slutdatum för Utbildningen framgår av kallelsen och/eller information på Hemsidan. 

Somliga av dessa bestämmelser gäller även efter avtalstidens slut, vilket då uttryckligen framgår av detta Avtal eller av omständigheterna. Såsom t.ex. men inte uteslutande, Kursdeltagarens skyldighet att betala Kursavgiften och inte utnyttja Utbildningsansvariges Varumärken, Know-how och koncept. 

 

18.        Konfidentialitet

All information som delas med/av Kursdeltagarna under Utbildningen ska behandlas konfidentiellt av samtliga Kursdeltagare. 

Det innebär att Parterna förbinder sig att inte sprida information som framkommer under Kursen/Utbildningen till någon annan än den Utbildningsansvarige, Kursdeltagaren eller andra deltagare i Utbildningen. 

Kursdeltagaren ska behandla allt Material konfidentiellt och förbinder sig att inte sprida Materialet eller dela med sig av Materialet till någon tredje man. Denna bestämmelse gäller även efter avslutad Kurs/Utbildning. 

Denna sekretessbestämmelse gäller inte för uppgifter som är allmänt kända, som är en generell beskrivning av Kursens/Utbildningens innehåll eller uppgifter som offentliggjorts på den Utbildningsansvariges hemsida. 

 

19.        Försäkring

Det åligger Kursdeltagaren att säkerställa att denne har adekvat försäkring när denne utövar aktiviteter som har sin grund i Kurs/Utbildning, vilka inte täcks av den Utbildningsansvariges försäkring. 

Kursdeltagare hos Utbildningsansvarig omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under extern praktik inom Sverige. 

För My Spirit Yoga erhåller den Utbildningsansvarige en försäkring via Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 

 

20.        Förtida uppsägning med anledning av Parts avtalsbrott eller insolvens

Utan att det påverkar andra påföljder som Parterna kan göra gällande med anledning av den ena Partens avtalsbrott, ska Parterna äga rätt att säga upp detta Avtal med en uppsägningstid om trettio (30) dagar för det fall:

  1. den andra Parten skulle begå ett grovt avtalsbrott mot detta Avtal; eller

  2. den andra Parten skulle träda i likvidation, vare sig det sker frivilligt eller med tvång, eller om den andra Parten skulle bli insolvent eller gå i konkurs. 

Meddelande om uppsägning ska föregås av en reklamation där avtalsbrottet beskrivs och lämnas skriftligen utan oskäligt dröjsmål efter det att de omständigheter som utgör ett avtalsbrott kom till den drabbade Partens kännedom eller borde ha kommit till den drabbade Partens kännedom.

Vid hävning har den drabbade Parten rätt till skadestånd för direkta skador i enlighet med konsumenttjänstlagen (1985:716) för konsumenter och i enlighet med skadeståndslagen (1972:207) för företag, med de begränsningar i skadeståndsskyldigheten som anges i detta Avtal. 

 

21.            Överföring av Avtalet 

Kursdeltagaren äger inte rätt att överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till någon tredje part utan föregående skriftligt godkännande av den Utbildningsansvarige.

 

22.            Etik

Kursdeltagaren ska under Utbildningen följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Kursdeltagaren ska även följa den Utbildningsansvariges etiska riktlinjer och hålla den Utbildningsansvarige underrättad om eventuella fysiska eller psykiska skador eller sjukdomstillstånd eller andra personliga förhållanden som kan påverka Utbildningen.

Ur integritetssynpunkt uppmanas Kursdeltagare att lämna information om hälsa muntligen. Den Utbildningsansvarige nås på telefonnummer: 070-467 82 77. 

 

23.            Personuppgifter

Utbildningsansvarig kommer i enlighet med detta Avtal att behandla Kursdeltagarens personuppgifter som denne har tillhandahållit Utbildningsansvarig. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och övriga lag och myndighetsföreskrifter på området. 

Hur den Utbildningsansvarige behandlar Kursdeltagarens personuppgifter framgår vidare av den Utbildningsansvariges personuppgiftspolicy som finns på Hemsidan. 

 

24.                   Meddelanden

När meddelanden inte lämnas direkt i en muntlig kommunikation ska alla meddelanden, förfrågningar och annan kommunikation mellan Parterna enligt detta Avtal ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: 

  1. avsänt med rekommenderat brev: två (2) dagar efter avlämnandet för postbefordran;

  2. om avsänt med e-post eller sms: omedelbart efter avsändandet om mottagandet behörigen bekräftats.

 

25.            Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara giltiga vara egenhändigt undertecknade och daterade av båda Parter för att vara giltiga. 

Utbildningsansvarig förbehåller sig dock rätten att ensidigt, utan Kursdeltagarens godkännande, göra mindre justeringar i förutsättningarna för Kursen/Utbildningen såsom val av lärare, lokal och kursmaterial. Fysiska träffar kan bokas om till digitala. Tider för utbildningen och schema kan också komma att ändras av Utbildningsansvarig.  

 

26.            Befrielsegrunder (”Force Majeure”) 

Part är befriad från påföljd och skadestånd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i en händelse utanför en Parts kontroll som Part inte skäligen kunde ha räknat med vid avtalsingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”Force Majeure”), inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, allvarlig smittspridning, epidemi, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderleksförhållanden, översvämningar, avbrott i IT-infrastrukturen, tekniska problem och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part. 

Part som önskar åberopa Force Majeure som befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, hindrets karaktär och hur länge hindret antas bestå. Part som underlåter detta förlorar sin rätt att åberopa Force Majeure som befrielsegrund. 

Part som åberopat Force Majeure ska fullgöra sina åtaganden enligt avtalet så snart hindret upphört. 

Om hindret presumeras att bestå eller består för en så lång tid att syftet med Avtalet väsentligen förfelas, får Part häva avtalet med trettio (30) dagars varsel. 

Force Majeure kan aldrig åberopas som giltigt skäl för att inte betala för anmäld Utbildning. 

 

27.            Fullständig reglering 

Innehållet i detta Avtal med eventuella bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Avtalet ersätter Parternas samtliga tidigare skriftliga och muntliga överenskommelser avseende alla frågor som Avtalet berör. 

 

28.            Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt, såvida inte Parts åtaganden utan den ogiltiga delen av Avtalet framstår som oskäligt betungande. 

Bestämmelser i Avtalet som anses oskäliga ska jämkas och tillämpas i dess skäliga form med hänsyn till partsviljan. 

 

29.            Reklamation

Kursdeltagare som anser att Utbildningen inte uppfyller vad som utlovats kan göra en reklamation och anmärka på fel som denne upplevt med Utbildningen genom att göra en reklamation. För konsumenter som reklamerar gäller reglera i konsumenttjänstlagen (1985:716). 

Om vi inte kommer överens kan du som Konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN): www.arn.seeller via postadress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. 

Kursdeltagare som är Konsument kan läsa mer om sina rättigheter på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se

 

30.            Lag och domsrätt

För detta Avtal gäller svensk lag och svensk domstol ska ha jurisdiktion. 

bottom of page