Hälsoprofilering

Hälsoprofilering är vår övergripande behandling för dig som vill ta ett helhetsgrepp
om din hälsa på ett holistiskt plan. Hälsoprofileringen innefattar många av våra verktyg och genererar ett utvecklingsprogram som inbegriper helheten. Kropp, känslor tankar och det själsliga. 

 

Övergripande stegen är:
1) Tester och analys, inledande samtal
2) Åtgärdsförslag, i samråd med dig tar vi fram ett utvecklingsprogram

3) Du sätter mål för din utveckling

4) Coaching/Behandling under utvecklingsperiod

5) Uppföljning

 

 

Läs mer om Elektro Interstitium Scanning(EIS)

Läs mer om Näringsmedicin

Läs mer om Biofeedback - Frekvensmedicin

Läs mer om Access Coaching

 

Läs mer om KBT och Emotional memory clearing på denna sida.

 

I varje människa finns en obegränsad utvecklingspotential

Livshälsa erbjuder flera alternativa utvecklings- och terapimetoder. Allt som oftast blir det en kombination av flera. Vi tycker att det är avgörande att se dig som individ och möta de behov som du har. Kontakta Minanda Fritz för att få din personliga plan tillgodosedd.
KBT terapi, individuellt och par

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Hur går det till?
Vi börjar med en första inledande session och känner av att kemin fungerar. Därefter lägger vi till att börja med upp en plan om fem tillfällen á 2  tim då vi möts och jobbar målmedvetet med det fokus som är aktuellt för dig. Terapiformen är idag den snabbast växande i världen och tillämpas, förutom i individterapi, även som grupp-, familje- och parterapi.

 

Problem som kan behandlas;
-utbrändhet
-ångest. oro och tviviel
-tvångssyndrom OCD
-missbruk
-konflikthantering
-relationsproblematik
-personlighetsstörningar
-osjälvständighet
-underkastande beteende
-aggresivitet
-fobier
-traumabearbetning
-sorgbearbetning

Minandas breda kunskapsbas ger henne förutsättningar att kombinera KBT-terapin med  andra stödjande insatser såsom Emotional memory clearing, trauma bearbetning PTSD, Näringsterapi, Access Coaching mm. 

Emotional Memory Clearing - EMCTM

EMCTM - EMOTIONAL MEMORY CLEARING är en behandlingsform rörande känslohanterings-färdigheter som Minanda Fritz utvecklat och arbetat kliniskt med sen början av 90- talet.

 

EMCTM - behandlingsformen passar utmärkt för personer med högt undvikande av kropps-

sensationer och känslor såsom vid HSP. EMC ger effektiv känslohantering och frigör livsenergin. 

Men ökar även känslohanteringsfärdigheter, relationshanteringsfärdigheter och medveten närvaro. EMC är mkt effektivt vid smärthantering.
 

EMCTM fyller ett hål inom dagens terapeutiska känslohanterings-metoder och innehåller inslag av KBT, DBT, regressionsterapi, trauma bearbetning och anknytningsteori.

 

EMCTM syftar bl. a. till att identifiera och upplösa känslor, tankar och förändra beteenden som hindrar en person från att må bra och leva livet till fullo. Arbetet bidrar även till att synliggöra undvikande, scheman eller mönster som bidrar till smärta och dysfunktionalitet. Så att ökad självinsikt, livskraft, självförtroende, självtillit och ökad nävaro skapas. 

En EMC terapeut har god anknytning, arbetar strukturerat och har förmågan att se igenom det som sägs och god intuition! Läs mera om ut bildning till EMC terapeut.

 

EMCTM fungerar både vid krisupplevelser där känslor av förtvivlan och maktlöshet kan finnas samt vid s.k. "tomgångslägen" där känslor av meningslöshet, nedstämdhet och förvirring ofta upplevs. Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Resultatet är förståelse och frigörande av energi och känslan av en enorm frihet.

"kroppen är den bok själen skriver"

"När du har tillgång till kroppen och känner den känner du din omgivning. Du kan läsa omgivningen genom kroppen. Det kallas psykokinesisk intelligens som är ett av våra sinnen inom yogatraditionen.
EMC passar bra när man har stängt av kroppen och manifesterar samma beteendemönster och situationer om och om igen" -Minanda Fritz grundare av EMC

Vid en EMCTM session laddas kvarvarande minnen ut som sitter i kroppen men som du glömt bort.

Problem som kan hanteras med EMC;
-PTSD(post traumatiskt stress syndrom)
-ångest
-känslofobi
-smärta och värk
-trauman
-relationsproblematik

©  LivsHälsa - medvetandeutveckling AB, Livsstilsklinik anno 1993 - 2018. Banergatan 9, 11456 Stockholm. minanda@livshalsa.se, 070-4678277. Text och Bildmaterial får inte användas utan skriftlig tilllåtelse. All of Life Comes to All With Ease and Joy and Glory. GDPR